Obchodní podmínky - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Obchodní podmínky

Platné od 2021/05/01

1. ÚVOD

Baltic LEI AS („LEI Česká“) je zástupce pro registraci kódů LEI v severní a východní Evropě a působí v České republice pod ochrannou známkou LEI Česká.

LEI Česká působí jako zástupce pro registraci kódů LEI a spolupracuje s místními operačními jednotkami akreditovanými organizací Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) („LOU“, „emitent LEI“). LEI Česká se může rozhodnout uzavřít partnerství s jednou nebo více organizacemi vydávajícími LEI, aby zajistil uspokojení potřeb svých klientů ohledně služeb LEI, v závislosti na převládajících podmínkách na trhu. LEI Česká pomáhá právnickým osobám přistupovat k síti organizací vydávajících LEI odpovědných za provádění vydávání LEI a souvisejících služeb. 

Identifikátor právnických osob (LEI) je 20místný alfanumerický kód vycházející z normy ISO 17442 vyvinuté Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Je propojen s klíčovými referenčními informacemi, které umožňují jednoznačnou identifikaci právnických osob účastnících se finančních transakcí pomocí jedinečného číselného kódu. Datový fond LEI je veřejně dostupný a funguje jako jedinečný klíč ke standardizovaným informacím o právnických osobách na celém světě. Údaje jsou registrovány a pravidelně ověřovány v souladu s protokoly a postupy stanovenými Výborem pro regulatorní dohled nad LEI.

Každý žadatel o registraci, tj. jakýkoli právní subjekt, který podal žádost prostřednictvím webové stránky, má přímý vztah s LEI Česká a bude mu poskytnut LEI vydaný a udržovaný LOU podle těchto podmínek.

Smlouva 

Kliknutím na „Souhlasím s podmínkami“ uživatel souhlasí s uzavřením právně závazné smlouvy („smlouva“, „podmínky“) se společností LEI Česká jménem právnické osoby („žadatel o registraci“). Tyto podmínky se vztahují na registraci, obnovení, převod a aktualizace LEI, jak jsou definovány a stanoveny GLEIF.

LEI Česká zahájí zpracování žádosti, jakmile žadatel o registraci provede úplnou platbu podle předplatného vybraného žadatelem. K podání žádosti o LEI poskytne žadatel o registraci svolení LEI Česká zasláním pověřovacího dopisu dle popisu v části 3 Podmínek. V případě, že žadatel o registraci provedl platbu, ale neposkytl pověřovací dopis, zašle LEI Česká žadateli o registraci upomínku. Pokud žadatel o registraci neposkytne společnosti LEI Česká pověřovací dopis do 30 dnů od první upomínky, společnost LEI Česká si vyhrazuje právo objednávku žadatele o registraci zrušit.

Žadatel o registraci bere na vědomí a souhlasí s tím, že LEI Česká spravuje všechny žádosti související s LEI v souladu s požadavky, doporučeními, pokyny a příručkami vydanými GLEIF. Žadatel o registraci nemá právo požadovat od LEI Česká jakékoli kroky, které nejsou v souladu s požadavky, doporučeními, pokyny, pokyny nebo manuály GLEIF.

Výjimky ze spotřebitelského práva se na služby poskytované LEI Česká nevztahují. Zákonné právo na odstoupení od objednávky a vrácení peněz proto neplatí.

Podmínkou používání služeb LEI Česká je rovněž přijetí Oznámení o používání cookies a Oznámení o ochraně soukromí ze strany LEI Česká, které definují způsob, jímž LEI Česká shromažďuje, používá, sdílí a ukládá osobní údaje. 

2. POVINNOSTI

Použitelnost LEI 

Žadatel o registraci je povinen ve své žádosti o LEI podané k LEI Česká poskytnout přesné referenční údaje (tj. veřejně dostupné informace o právnických osobách identifikovatelných pomocí LEI). Referenční údaje zahrnují:

Informace o obchodní společnosti zahrnují například oficiální název právnické osoby a její registrovanou adresu. V globálním systému LEI se tyto informace označují jako „data úrovně 1“ .

Informace o vztazích mezi právnickými osobami umožňují identifikaci přímých a konečných mateřských společností právnické osoby, pokud jsou relevantní. Tyto informace se označují jako „data úrovně 2“.

LEI Česká ověřuje referenční údaje v místních veřejných rejstřících (viz úplný seznam Registračních orgánů) a vydává LEI v souladu se standardem LEI.

Za přesnost referenčních údajů zodpovídá žadatel o registraci. Zadáním svých referenčních údajů žadatel o registraci zaručuje jejich správnost a použitelnost v rámci procesu registrace LEI.

LEI Česká se obrátí na Žadatele o registraci v případě neúplných žádostí nebo si vyžádá další informace k potvrzení platnosti referenčních údajů právnické osoby, pokud veřejně dostupné zdroje nebudou dostatečné. Odpovědnost za poskytnutí správných údajů však vždy zůstane na Žadatel o registraci.

Žadatel o registraci je povinen zajistit podání jediné žádosti o kód LEI a měl by si rovněž být vědom, že každá právnická osoba může mít pouze jeden kód LEI. Pokud proces hloubkové kontroly odhalí, že byl zaregistrován (nebo čeká na vyřízení) další kód LEI, žádost Žadatele o registraci bude zamítnuta a platby vztahující se k jeho původní žádosti o LEI budou vráceny.

Referenční údaje Žadatele o registraci budou ověřeny pomocí veřejně dostupných zdrojů. Ve většině případů bude proces due diligence obchodního subjektu prováděn pomocí veřejných registrů (např. místních obchodních rejstříků nebo jejich ekvivalentů). Pokud LEI Česká není schopen identifikovat právnickou osobu pomocí veřejných registrů, může si LEI Česká vyžádat od Žadatele o registraci další informace. Pokud Žadatel o registraci neposkytne potřebné dokumenty, může LEI Česká odmítnout registraci LEI a v takovém případě nebudou platby provedené Žadatelem o registraci vráceny. Pokud Žadatel o registraci poskytne dokumenty, ale LEI Česká stále nebude schopen provést registraci LEI, platby uhrazené Žadatelem o registraci budou LEI Česká vráceny.

LEI Česká si vyhrazuje právo zrušit registraci LEI, pokud Žadatel o registraci poskytne nepravdivé informace, neaktualizuje aktuální informace nebo neprovede opravy v souladu s požadavky LEI Česká.

Cena a fakturace 

Cena počáteční registrace LEI nebo každoročního obnovení LEI („předplatné“) je k dispozici na webových stránkách pobaltského LEI a je splatná okamžitě po podání žádosti.

Platby budou přijímány v následujících měnách: CZK nebo EUR. Pro vyloučení jakýchkoli pochopnosti je úplná platba definována jako čistá částka poukázaná společnosti LEI Česká po odečtení všech daní, bankovních poplatků, provizí a poplatků za služby. Poplatek GLEIF je zahrnut v poplatku za předplatné.

LEI Česká bude uplatňovat DPH, jak uzná za vhodné v souladu s pravidly DPH pro poskytování služeb. LEI Česká se bude spoléhat na DIČ a fakturační údaje, které poskytl zástupce žadatele o registraci během procesu registrace. LEI Česká má právo na opravu údajů týkajících se DPH v případě jasného náznaku, že jsou tyto údaje nesprávné.

Žadatel o registraci je povine uhradit poplatek podle ceníku i v případě, že žádost LEI není správně vyplněna nebo obsahuje neplatné údaje. Služby LEI Česká jsou navrženy tak, aby došlo k co nejrychlejšímu převodu údajů do LOU, a proto neexistuje možnost odstoupit od služby nebo požadovat vrácení peněz za nevyužité služby.

V každém případě, kdy LEI Česká neobdrží platbu v souladu s ceníkem, si LEI Česká vyhrazuje právo nepokračovat v procesu zpracování žádosti o kód LEI.

Veškeré dokumenty a stvrzenky zašle LEI Česká jako dokument PDF na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti.

3. POVĚŘOVACÍ DOPIS

Po podání žádosti o registraci, obnovení nebo převod zašle LEI Česká zástupci žadatele o registraci e-mail obsahující plnou moc („pověřovací dopis“). LEI Česká není povinen ověřovat e-mailovou adresu uvedenou zástupcem.

Zástupce žadatele o registraci podepíše pověřovací listinu pomocí elektronického podpisu nebo ručně (vytiskne a naskenuje) a zašle ji e-mailem společnosti LEI Česká. Jakmile žadatel o registraci odešle svůj Pověřovací dopis, má se za to, že LEI Česká má právně závazné oprávnění jednat jménem žadatele o registraci pro účely uvedené v oprávnění. Společnost LEI Česká bude plně oprávněna registrovat, obnovovat, převádět a aktualizovat LEI jménem žadatele o registraci.

Oprávnění udělené na základě pověřovacího dopisu je platné, dokud má žadatel o registraci platné předplatné služeb LEI Česká. Žadatel o registraci má právo zmocnění kdykoli odvolat zasláním písemného oznámení společnosti LEI Česká. Vezměte prosím na vědomí, že důsledkem odvolání zmocnění uděleného společnosti LEI Česká bude, že společnost LEI Česká nebude moci obnovit LEI žadatele o registraci na další období ani zasílat žádná oznámení týkající se obnovení nebo jakýchkoli výzev či jiných úkonů souvisejících se správou LEI v rámci systému GLEIF. LEI Česká jako pověřená osoba má omezená práva k zastupování žadatele o registraci; LEI Česká je oprávněn zastupovat žadatele o registraci v souvislosti s registrací, obnovou, převodem a aktualizací LEI v souladu se standardy a požadavky stanovenými GLEIF.

4. SLUŽBY

Registrace kódu LEI 

Pro objednání kódu LEI nebo obnovení stávajícího kódu LEI vyplní žadatel o registraci žádost na internetových stránkách LEI Česká. LEI Česká nemá povinnost ověřovat údaje agregované z rejstříků nebo poskytnuté zástupcem žadatele o registraci.

Žádost může podat zplnomocněný zástupce zapsané právnické osoby. Zástupce zaručuje, že získal plné oprávnění k podání žádosti o LEI. LEI Česká má právo vyžádat si další dokumentaci za účelem identifikace zástupce nebo ověření oprávnění. LEI Česká si vyhrazuje právo žádost zamítnout, pokud zástupce žadatele o registraci neposkytne informace požadované společností LEI Česká.

Zástupce žadatele o registraci při podání žádosti prohlašuje, že je oprávněným zástupcem registrovaného subjektu, a to buď jako zaměstnanec nebo představitel žadatele o registraci, nebo jedná jménem subjektu. Zástupci, kteří provádějí registraci pro třetí subjekt, by měli mít platnou plnou moc. LEI Česká si může v případě potřeby vyžádat další dokumentaci k prokázání existence práva zástupce jednat jménem subjektu. LEI Česká si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele o registraci další informace, např. získat dokumentaci, která potvrdí, že jakákoli třetí strana provádějící registraci za subjekt byla řádně zmocněna.

Poté, co společnost LEI Česká obdrží pověřovací dopis a platbu, zahájí společnost LEI Česká zpracování žádosti podané žadatelem o registraci. Pokud se v údajích poskytnutých žadatelem o registraci vyskytnou nesrovnalosti nebo pokud některé informace budou chybět, může LEI Česká kontaktovat zástupce žadatele o registraci e-mailem nebo telefonicky.

Ve většině zemí, v nichž LEI Česká poskytuje své služby, nejsou účtovány předběžné platby; pokud je však předběžná platba účtována, však LEI Česká nemá povinnost předat LOU žádné údaje, pokud žadatel o registraci platbu neuhradil.

Po úspěšném přidělení kódu LEI zašle společnost LEI Česká potvrzení e-mailem. Stav LEI lze zkontrolovat na globální webové stránce GLEIF. Každý LEI je zveřejněn v rámci Globálního indexu. Zájemci mají přístup ke kompletnímu souboru údajů o LEI a mohou v něm vyhledávat pomocí webového vyhledávacího nástroje LEI vyvinutého organizací GLEIF. 

Obnovení kódu LEI

Kód LEI je vystaven žadateli o registraci jednou. Registraci LEI je pak třeba každoročně aktualizovat a obnovovat, aby byla zajištěna její trvalá platnost. Účelem obnovení je zajistit aktuálnost informací o žadateli o registraci obsažených v databázi GLEIF.

V databázi GLEIF je možné prodloužit platnost kódu LEI vždy až o 12 měsíců. Je důležité si uvědomit, že pokud je žádost o prodloužení platnosti LEI prodloužena více než dva měsíce před datem ukončení platnosti LEI, prodloužená doba se nepřipočte k datu ukončení platnosti LEI, ale naopak bude platit 12 měsíců od data podání žádosti.

Společnost LEI Česká bude kontaktovat žadatele o registraci před uplynutím 12měsíčního udržovacího období, aby mu připomněla nutnost obnovy kódu LEI. Odpovědnost za obnovení LEI však zůstává na žadateli o registraci.

LEI Česká nabízí různé tarify předplatného pro obnovení kódu LEI žadatele o registraci. Podmínky a popis tarifů předplatného jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti LEI Česká. 

Pokud si žadatel o registraci objedná víceleté předplatné, bude kód LEI nejprve vydán na jeden rok a společnost LEI Česká jej automaticky obnoví na další roky. Až se bude blížit doba vypršení víceletého předplatného, bude LEI Česká informovat zástupce žadatele o registraci prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve formuláři žádosti.

Pokud si žadatel o registraci objedná víceleté prodloužení LEI a později zjistí, že již aktivní LEI nepotřebuje, může víceleté předplatné zrušit, ale žadatel o registraci v tomto případě nemá nárok na vrácení peněz.

Více informací o procesu obnovení kódu LEI naleznete na našem blogu.

Převod kódu LEI

Žadatel o registraci může převést svůj kód LEI ze správy jiného poskytovatele služeb pod správu LEI Česká. Tímto převodem se stav LEI nemění, protože údaje jsou stále zaznamenány v databázích GLEIF. Výsledkem každého převodu je, že referenční údaje budou upravovány a aktualizovány společností LEI Česká. Při převodu LEI pod správu LEI Česká se kód LEI nemění.

K převodu kódu LEI vyžaduje společnost LEI Česká oprávnění (udělené prostřednictvím pověřovacího dopisu) ke správě kódu LEI a platbu za předplatné. V budoucnu budou údaje společnosti žadatele o registraci aktualizovány v databázi GLEIF prostřednictvím služby LEI Česká. Pověření lze kdykoli odvolat.

Převod kódu LEI trvá až 7 dní. Pro rychlejší administraci by měl být převod LEI na společnost LEI Česká žadatelem o registraci potvrzen co nejdříve. 

Více informací o procesu převodu najdete na našem blogu.

Aktualizace údajů o LEI 

Žadatel o registraci je povinen informovat LEI Česká o všech změnách registrovaného subjektu, které vyžadují změnu referenčních údajů LEI, včetně změn v důsledku korporátních kroků; např. fúze, zrušení, akvizice nebo jiné změny registrace (včetně právní adresy a adresy sídla žadatele o registraci a zveřejnění přímých a konečných mateřských společnosti žadatele o registraci, pokud tyto žádají o LEI). Tyto kroky by měly být prováděny jak průběžně, tak při každoroční údržbě a opětovném ověřování referenčních údajů LEI.

Databáze LEI Česká je propojena s veřejnými rejstříky, databází GLEIF a databázemi a systémy používanými akreditovanými LOU. V rámci procesu obnovení LEI Česká automaticky kontroluje rozdíly mezi veřejným rejstříkem a databází GLEIF, a pokud se údaje změnily, LEI Česká informuje žadatele o registraci a provede aktualizaci údajů v databázi GLEIF. Pokud LEI Česká oznámí žadateli o registraci nutnost aktualizace jakýchkoli údajů a žadatel o registraci na tuto žádost nezareaguje do dvou týdnů, je LEI Česká oprávněn obnovit LEI žadatele o registraci bez předchozího souhlasu žadatele o registraci. Pokud LEI žadatele o registraci spravuje společnost LEI Česká, veškeré aktualizace údajů žadatele o registraci jsou prováděny bezplatně.

Žadatel o registraci je povinen oznámit společnosti LEI Česká změny referenčních údajů o sobě jakožto právnické osobě. Obsah datového záznamu LEI je označován jako referenční údaje žadatele o registraci. Žadatel o registraci zodpovídá za to, že bude společnost LEI Česká informovat o aktualizacích referenčních údajů o právnické osobě. Žadatel o registraci je oprávněn zpochybnit LEI a/nebo své referenční údaje o právnické osobě prostřednictvím centralizované online služby, která je součástí programu řízení kvality údajů GLEIF. Zpochybnění vyvolá přezkum záznamu ze strany LEI Česká, jehož cílem je určit platnost předkládaných aktualizovaných informací. Ověření a aktualizace kódu LEI a/nebo jeho referenčních údajů o právnických osobách vyplývající z těchto zpochybnění zpracovává LEI Česká bezplatně.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost LEI Česká vynaloží veškeré přiměřené úsilí k získání kódu LEI pro žadatele o registraci; společnost LEI Česká se však výslovně zříká veškerých záruk, ať už výslovných, předpokládaných nebo zákonných, týkajících se služeb společnosti LEI Česká, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví, bezpečnosti, přesnosti a neporušování práv. LEI Česká nezaručuje, že kód LEI bude splňovat požadavky žadatele o registraci; ani že informace poskytnuté nebo získané prostřednictvím společnosti LEI Česká nebo její online platformy jsou zcela přesné, spolehlivé nebo správné.

Žadatel o registraci bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost LEI Česká nenese vůči žadateli o registraci ani žádné třetí straně odpovědnost za ztrátu zisku, užití, dobré pověsti nebo dat ani za jakékoli náhodné, nepřímé, zvláštní, následné nebo exemplární škody, ať už vznikly jakkoli, které jsou důsledkem používání nebo nemožnosti používat služby LEI.

Společnost LEI Česká nenese žádnou odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění způsobené okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti LEI Česká. Maximální odpovědnost společnosti LEI Česká je omezena na částku, která se rovná ročnímu předplatnému zaplacenému žadatelem o registraci.

Společnost LEI Česká nenese žádnou odpovědnost, pokud se status LEI žadatele o registraci změní po zásahu vyvolaném zpochybněním údajů v databázi GLEIF. Nástroj pro zpochybnění údajů GLEIF nabízí každému uživateli údajů LEI možnost doložit pochybnosti týkající se referenční integrity mezi záznamy LEI nebo přesnosti a úplnosti souvisejících referenčních údajů. Žadatel o registraci bere na vědomí, že status žadatele o registraci v oblasti LEI může zpochybnit kterýkoli uživatel údajů LEI. 

6. UKONČENÍ SMLOUVY

Smluvní vztah mezi společností LEI Česká a žadatelem o registraci platí po dobu stanovenou v předplatném zvoleném žadatelem o registraci. V případě, že žadatel o registraci odvolá oprávnění udělené LEI Česká k poskytování služeb obnovy a aktualizace LEI, považuje se smlouva mezi LEI Česká a Žadatelem o registraci za ukončenou.

LEI Česká může tuto smlouvu kdykoli vypovědět výpovědí zaslanou žadateli o registraci. Ukončení smlouvy ze strany společnosti LEI Česká nemá vliv na status LEI žadatele o registraci.

7. ZÁVĚREČNÉ PODMÍNKY

Žadatel o registraci souhlasí s tím, že veškeré veřejné referenční údaje, které společnost LEI Česká zjistí či obdrží v rámci jakýchkoli procesů registrace a hloubkové kontroly, budou okamžitě zveřejněny a dohledatelné v databázích GLEIF.

Dokument, v němž jsou uvedeny aktuální podmínky, lze vždy nalézt na internetových stránkách společnosti LEI Česká. Tyto podmínky mohou být kdykoli aktualizovány. O všech významných změnách bude žadatel o registraci informován.

Žadatel o registraci je povinen využívat služby LEI Česká v dobré víře a LEI Česká podle toho jedná. Žadatel o registraci a společnost LEI Českáby se měli nejprve pokusit vyřešit jakékoli případné spory jednáním.

Vztah mezi žadatelem o registraci a společností LEI Česká se řídí estonským právem.  Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, bude spory projednávat okresní soud v Harju.